หน้าแรก ประกัน ประกันเดินทาง คุ้มในประเทศ 2

กลับไปเลือกแพ็คเกจใหม่

ประเทศที่เลือก :
ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลผู้เดินทาง

ผู้เดินทางทั้งหมด 1 คน

ข้อมูลประกันภัย

คุ้มในประเทศ 2

ผู้เดินทาง 1 คน
4,000.00 บาท

สำหรับผู้เดินทาง 1 คน

คุ้มในประเทศ 2

ผู้เดินทาง 1 คน

ความคุ้มครอง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 15000
การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 12000
การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อเกินกว่า 7 วัน)
การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
รูปแบบความคุ้มครอง
การจี้เครื่องบิน
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
รูปแบบความคุ้มครอง
ความล่าช้าในการเดินทาง
การลดจำนวนวันเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ