หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ การปรับตัวของนายหน้าประกันวินาศภัย

การปรับตัวของนายหน้าประกันวินาศภัย

29 ต.ค. 2562

ด้วยก้าวที่กล้าแห่งยุทธศาสตร์ตีลังกา จะสามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในทุกด้านของบริษัท ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “โบรกเอกร์ประกันวินาศภัย ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Insurance)” บริษัทได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ Transformation ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับรากฐานต่างๆ ที่สำคัญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจการเงินที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน ไป และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยก้าวที่กล้าแห่งยุทธศาสตร์ตีลังกา จะสามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในทุกด้านของบริษัท ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

ดูแลภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ประกันคุ้มครองที่น่า ชื่นชมที่สุด (The Most Admired Insurance)” เพื่อร่วม มือกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครอบ คลุมที่สุด